สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน