สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน