สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน