ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี