หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่ง ครู ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล