รายงานสรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการงานสำนักปลัด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ