ผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ o37 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามข้อ o37 นั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงขอเผยแพร่ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย