การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

องค์การบริการส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย