การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับศ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย