การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด”

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย จึงประกาศให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้าย