แผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี