สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี