สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี