รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามแลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน