ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ (พ.ศ.2566-2570)

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต