มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดมอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการฟปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยกำชับให้ ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกหรือรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าก่อนหรือหลังหรือขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตหรือความไม่เท่าเทียมจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด