เจ้าหน้าที่อบต.พรหมมาสตร์รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะดีเด่น

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมอบต.

นางวันวิสา อ้วนไตร เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังในการอุทิศตนเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและดำรงตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป