ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรมอบต.

ในการแถลงนโยบายการบริหารงาน ณ อาคารประชุมสภา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.รพสต.ประจำตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต