เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

กิจกรรมอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย