ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Interrity and Transparency Assessment : EIT) ง่ายๆ ภายใน 3 นาที