ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง