แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน