การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยแรก

งานกิจการสภา

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564 จำนวน 4 สมัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย