คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

งานภาษี