มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจอบพบการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน