รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายงานผลตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง