แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

แผนดำเนินงานประจำปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนตามขั้นตออนและวิธีการฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง