สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนธันวาคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ