สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ