ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนผิวจราจรและก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-044 หมู่ที่ 4 ซอยไปคุ้มโคกลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ