สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ