สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ