ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรริมเหล็กและก่อสร้างผนัง ค.ส.ล. รหัสสายทางลบ.ถ.88-009 สายทางเข้าวัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ