แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ