รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน