รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล