มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

นโยบายและหลักเกณฑ์การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตรื ตระหนักถึงความสำคัยในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงกำหนดมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง