ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี