รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี