ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ในการนำข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละหมู่ได้เข้ามาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา และความต้องการในแต่ละหมู่บ้านที่ละหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 8  หมู่บ้าน นอกเหนือจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  และปัญหาอื่นๆ แล้ว  ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น คือ สถานที่จัดตั้งธนาคารขยะ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้ง  ณ  บริเวณที่ทำการกำนันตำบลพรหมมาสตร์  หมู่ที่  6  (กำนันจรวย  เทศถมยา)