โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

มื่อวันที่  21 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกพร้อมทั้งบทบาทหน้าในการปฏิบัติงานจิตอาสาฯ ให้แก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนและงานจิตอาสาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลต่อไป