รายงานการดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง : High – Potentiated Local Asessment (HPA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย