ข้อบังคับตำบล เรื่อง การดำเนินการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543

ข้อบัญญัติ