นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

งานกิจการสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จะดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. จึงขอให้เข้าร่วมประชุมสภาในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย