รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการบันทึก/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ผ่านระบบ E-Plan NACC เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย