แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ เพื่อนำไปดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวกถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง