แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง