ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามพระราชกฤษำีการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีทีค่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง