แนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ Dos & Don’ts

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง